света Петка

Духовен център
Света Петка
при храм Света Троица
гр. Добрич, Варненска и Великопреславска Митрополия

   

 

 

 

пишете ниначало

как да се държим в храма
молитви
е-библиотека
църковен календар
въпроси
за децата
събития
спонсорство
контакти
връзки

 

 

 

за храма духовен център младежки клуб църковен магазин
за нас устав дейности клуб майчинство

 

Устав

 

на
Младежки православен клуб "Света Троица'

Днес 03.07.2005г. в град Добрич се учреди Младежки православен клуб "Света Троица"

Раздел I
Статут

Чл. 1 (1). Младежки православен клуб "Света Троица" е неполитическа, независима, самостоятелна и самоуправляваща се организация.

Раздел II
Общи условия по договора

Чл. 2 (1). Членовете заявяват, че обединяват усилията си разпространение на
духовните ценности на Православието и за организиране и извършване на
съвместна дейност в тази област.
(2) Клубът се създава за неопределено време.

Раздел III
Наименование

Чл. 3. Наименованието на клуба е: " Младежки православен клуб "Света Троица", наричано накратко по-долу в Устава КЛУБЪТ.

Раздел IV
Седалище и адрес на управление

Чл. 4 (1). Седалището на Клуба е в Република България, обл. Добрич, гр.
Добрич
(2) Адресът на управление е гр. Добрич, ул. "Цар Иван Асен II", № 2

Раздел V
Предмет на дейност

Чл. 5. Предмета на дейност на Клуба е:
(1) Православни беседи и дискусии
(2) Поклоннически пътувания
(3) Работа с деца сираци, безпризорни, деца с увреждания, социално слаби и стари хора
(4) Организиране на бригади
(5) Курсове по занаяти
(6) Дейности по опазване и поддържане на околната среда
(7) Издателска дейност
(8) Опазване на книжния фонд на Църквата
(9) Компютърни услуги
(10) Църковен музей
(11) Неделно училище
(12) Библиотека
(13) Социална кухня
(14) Други дейности, свързани с дейността и социалния живот на Православната Църква, незабранени от закон, указ или друг нормативен акт.
(15) Клуба няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основната дейност, предвидена в настоящия Устав и ще ползва приходите от нея само за постигане целите на Клуба.

Раздел VI
Цели на Клуба и средства за постигането им

Чл. 6. Цели на Клуба са:
(1) Общение на православни младежи с цел духовно израстване, емоционално обогатяване, укрепване на вярата и моралните ценности, съвместно участие в социални проекти
(2) Популяризиране на православната вяра сред младите хора в България
(3) Разработване на стратегия и програма за развитието на младежкото православно движение
(4) Разясняване на някои заблуждения относно Православието и запознаване с истините на православната вяра
(5) Подобряване на имиджа на Православната Църква сред обществеността
Чл. 7. Средства за постигане на целите на Клуба:
(1) Осъществяване на контакти с държавни и международни институции, правителствени и неправителствени организации, български землячески дружества в чужбина
(2) Изграждане и поддържане на уеб страници на църкви и духовни общини
(3) Осигуряване на редовно функциониране на духовния център при храм "Света Троица" гр. Добрич и социалните и обществени дейности на Църквата

Раздел VII
Членство

Чл. 8. Членове на Клуба при учредяването му са:
1. Йорданка Петрова Ненчева, родена на 21.11.1976г., живуща в гр. Добрич, кв. Рилци, ул. “Александър Батенберг” № 29
2. Пламена Димитрова Димитрова, родена на 15.03.1979г., живуща в гр. Добрич, ул. “Захари Стоянов” № 79 вх. А, ап. 5
3. Кремена Стоянова Стоянова, родена на 13.09.1986г., живуща в гр. Добрич, ул. “Боряна” № 3, вх. Б, ап. 6
4. Димитрина Стоянова Иванова, родена на родена на 10.07.1986г., живуща в гр. Добрич, ул. “Цар Петър” № 24, вх. Б, ет. 1, ап. 3
5. Виолета Петрова Иванова, родена на 14.09.1968г., живуща в гр. Добрич, ул. “Хан Аспарух” № 20, вх. Б, ет. 2, ап. 6
6. Магдалена Красимирова Тихова, родена на 16.09.1972г., живуща в гр. Добрич, ул. "Захари Стоянов", бл. 24, вх. Б, ап. 4
7. Силвия Христова Георгиева, родена на 28.02.1978г., живуща в гр. Добрич, ул. "Захари Стоянов", бл. 24, вх. Б, ап. 4
8. Василка Василева Димитрова, родена на 14.12.1972г., живуща в гр. Добрич, ул. "Бойчо Огнянов", № 69

Чл. 9. Членуването в Клуба е доброволно
Чл. 10. За възникването на членствено правоотношение е необходимо подаване на
молба от кандидата (в която заявява, че приема устава) до Управителния съвет

Раздел VIII
Права и задължения на членовете

Чл. 14. Членовете имат право:
(1) Да участват при вземането на решения относно дейността на Клуба
Чл. 15. Членовете са длъжни:
(1) Да съдействат за постигане на целите и задачите на Клуба
(2) Да изпълняват решенията на Общото събрание
(3) Да предоставят достъпната им информация, необходима за изпълнение на целите на Клуба
(4) Члновете нямат право да извършват дейност от името и с ресурсите на Клуба за собствена полза и в ущърб на останалите членове и дейността на Клуба

Раздел IX
Прекратяване на членство

Чл. 16. Членственото правоотношение се прекратява при следните случаи:
(1) При доброволен отказ на лицето с подаване на молба до Управителния съвет
(2) При решение на Управителния съвет поради: системно нарушаване на устава, финансови и имуществени злоупотреби, възпрепятстване на нормалното протичане на работата на Клуба, както и действия, водещи до уронване престижа на Клуба. В такъв случай изключения член е длъжен да уреди финансовите си и имуществени отношения със Клуба в срок до 1 (един) месец

Раздел Х
Органи на Клуба

Чл. 17. Органи на Клуба са:
(1) Общото събрание
(2) Управителен съвет
(3) Председател
Чл. 18. Членовете на управителните органи на Клуба са постоянно действащи и се избират от Общото събрание за срок от 1 год., без ограничение за мандатите на едно лице
Чл. 19. Членовете на управителните органи на Клуба могат да бъдат освобождавани предсрочно в случаите предвидени в устава

Раздел XI
Общо събрание

Чл. 20. Общото събрание (наричано за краткост по-нататък ОС) е върховен орган на
Клуба и се състои от всички негови членове
Чл. 21. ОС се свиква поне веднъж годишно по реда установен в закона
Чл. 22. Правомощия на ОС:
(1) Приема, изменя, допълва или отменя Устава
(2) По решение на ОС функциите на Управителния съвет (наричан за краткост по-нататък УС) се изпълняват от едно лице - Председател, избран с квалифицирано мнозинство 2/3 от всички членове на Клуба
(3) Избира Председател на Клуба
(4) Взема решение за участие в други организации
(5) Взема решение за преобразуване или прекратяване на Клуба
(6) Взема и други решения предвидени в закона и устава
Чл. 23. Решенията на ОС са законни, ако присъстват повече от половината от всички
членове
Чл. 24. Всеки член на Клуба има право на един глас и може да го упражнява
само лично

Раздел XII
Управителен съвет

Чл. 25. УС се състои от трима души - членове на Клуба
Чл. 26. Председателят на Клуба е Председател и на УС .
Чл. 27. Правомощия на УС:
(1). Осигурява изпълнението на решенията на ОС
(2). Разрешава възникнали спорове между членовете на Клуба
(3). Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Клуба при
спазване изискванията на този Устав, както и взема решения относно набирането и
разходването на средствата на Клуба
(4). Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет
(5). Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Клуба
(6). Изготвя периодично предвидената в Закона за счетоводството отчетна
информация за дейността на Клуба, при спазване на принципите на откритост,
достоверност и своевременност.
Чл. 28. Решенията на УС се взимат с явно гласуване и се считат за редовни, ако са
одобрени от пълния състав на УС

Раздел XIII
Председател на Клуба и Председател на УС

Чл. 29. Председателят на Клуба е и Председател на УС. Той ръководи
работата на УС
Чл. 30. Организира изпълнението на решенията на ОС и УС
Чл. 31. Свиква и ръководи заседанията на УС по реда и начина, предвидени в устава
Чл. 32. Представлява Клуба в отношенията му с държавните органи и
организации, общински органи, банки, застрахователни дружества, съдилища и др.
лица при осъществяване на гражданските правоотношения в страната и чужбина
Чл. 33. Осъществява оперативното ръководство на Клуба
Чл. 34. Изпълнява други функции, придоставени му от закона и устава

Раздел XIV
Прекратяване на Клуба

Чл. 35. Клуба прекратява дейността си с решение на ОС

Раздел XV
Книги на Клуба

Чл. 36. (1) За заседанията на ОС и УС се води протокол. Протоколът са води от
избран протоколист и се подписва от него и председателя Клуба. Същите
лица подписват актуализирания текст от устава и бюджета на Клуба.
(2). Всички протоколи се класират в отделни книги, съответно по тяхната
последователност и се съхраняват от Председателя или от изрично посочено от
него лице.
(3). Клуба води и книга за членовете си.

Раздел XVI
Преходни и заключителни разпоредби

Чл. 37. Настоящият Устав се прие на Учредително събрание за учредяване на
Младежки православен клуб "Света Троица" -
гр.Добрич, проведено на 03.07.2005г. при участието на общо осем души с протокол
№ 1 от 03.07.2005г
Чл. 38. Списъкът на учредителите, подписали този Устав се счита за неразделна част
от него.

 

за храма | духовен център | въпроси | контакти | Духовен център "Св. Петка" ©
гр. Добрич 2005